Warpuny

ul. Młynowa 5

11-731 Sorkwity

e-mail: biuro@zgkwarpuny.pl

regulamin cmentarzy

 

 

Załącznik

do uchwały nr XI/59/2015

Rady Gminy Sorkwity

z dnia 21sierpnia 2015 r.

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE  SORKWITY

§ 1.

Cmentarze komunalne  są własnością Gminy Sorkwity i podlegają nadzorowi Wójta Gminy.

§ 2.

Utrzymanie porządku oraz prowadzenie spraw organizacyjnych na cmentarzach należy do Zarządcy

cmentarzy komunalnych.

§ 3.

Zarządcą cmentarzy komunalnych w Gminie Sorkwity jest Zakład Gospodarki Komunalnej
w Warpunach Sp. z o.o.. Siedziba Zarządcy znajduje się w Warpunach przy ul. Młynowej 5

§ 4.

Informacje o godzinach urzędowania Zarządcy cmentarzy umieszczane są na tablicach informacyjnych cmentarzy oraz w siedzibie ZGK w Warpunach Spółka z o.o.

§ 5.

Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku

należnego zmarłym.

§ 6.

1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 15.00.

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zarządcą cmentarzy, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 7.

Zarządca upoważniony jest do kontrolowania pojazdów wjeżdżających, wyjeżdżających, na teren

cmentarzy, wwozu i wywozu ładunków oraz do kontroli posiadania stosownych zezwoleń
i wniesionych opłat.

§ 8.

Podmioty gospodarcze mogą wjeżdżać i świadczyć swoje usługi na terenie cmentarzy jedynie w dni robocze w godzinach 8.00-15.00. Pojazdy powinny opuścić teren cmentarza do godziny 16.00
z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania § 6 ust. 2.

§ 9.

Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane wykonywane na terenie cmentarzy wymagają
zezwoleń i wcześniejszych uzgodnień z Zarządcą cmentarzy. Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się przygotowywania
i składowania zapraw budowlanych bezpośrednio na alejkach cmentarnych bez zabezpieczeń
(np. folii). Wykonawcy wszelkich robót kamieniarskich i budowlanych zobowiązani są
do uprzątnięcia terenu, wywozu gruzu i pozostałości poprzedniego wystroju grobu oraz nadmiaru ziemi.

§ 10.

Zabrania się wrzucania gruzu i fragmentów pomników do pojemników na śmieci ustawionych
na terenie cmentarzy.

§ 11.

Miejsce pochówku wyznacza Zarządca cmentarza.

§ 12.

Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody Zarządcy cmentarza, dostarczeniu

stosownych dokumentów oraz wniesieniu opłat cmentarnych.

§ 13.

W trakcie ceremonii pogrzebowych odbywających się na cmentarzu wszelkie prace budowlane
w odległości 200 m muszą być wstrzymane na czas trwania ceremonii.

§ 14.

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów. Pochówki na cmentarzu odbywają się w kwaterach przeznaczonych do bieżącego chowania, według planu pochówków zatwierdzonych przez Zarządcę cmentarza.

§ 15.

Usługę kopania grobów, wykonania pieczar powinien wykonać uprawniony podmiot, który zobowiązany jest do dostosowania się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących
na cmentarzu oraz wskazań Zarządcy cmentarza. Zabrania się w czasie kopania grobów w okresie zimowym rozmrażania ziemi w sposób zagrażający środowisku, np. palenie opon, plastiku, śmieci, substancji łatwopalnych itp.

§ 16.

Prace budowlane, kamieniarskie oraz pogrzebowe mogą być wykonywane na terenie cmentarzy

jedynie przez podmioty uprawnione w tym zakresie działalności i ubezpieczone od odpowiedzialności

cywilnej. Zarządca cmentarza ma prawo do weryfikacji tych dokumentów.

§ 17.

Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w tym rezerwację miejsc pochówku określa

odrębne zarządzenie .

§ 18.

Opłaty są pobierane przez Zarządcę cmentarza.

§ 19.

1. Opłatę za miejsce pochówku zwłok wnosi się na okres 20 lat.

2. Przedłużenie korzystania z grobu na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty
za odnowienie na kolejne 20 lat w roku kalendarzowym, w którym upływa koniec terminu, na jaki wniesiono opłatę.

3. W przypadku nie wniesienia opłaty wymienionej w ustępie 2, grób może być ponownie użyty
do chowania co oznacza jego likwidację zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.)

4. Likwidacja grobu powinna być poprzedzona informacją na grobie i na tablicy informacyjnej,
na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

§ 20.

1. Opłatę za rezerwację miejsca pochówku wnosi się na okres 20 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wójt Gminy Sorkwity, w zarządzeniu o którym mowa w § 17 może ustalić inne okresy wnoszenia opłaty za rezerwację miejsca pochówku.

3. Przedłużenie rezerwacji na następny okres następuje z chwilą wniesienia przez zainteresowanego,

bez wezwania stosownej opłaty najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu rezerwacji. W przypadku nie uiszczenia tej opłaty rezerwacja wygasa.

4. Miejsce zarezerwowane na przyszły pochówek może być na wniosek i na koszt osoby zainteresowanej oznakowane odpowiednią tabliczką z podaniem m.in. numeru kwater, rzędu itp., ewentualnie z oznaczeniem daty końcowej rezerwacji.

§ 21.

Miejsca uzyskane w wyniku ekshumacji zwłok pozostają w dyspozycji Zarządcy cmentarza.

§ 22.

Z czynności związanych z likwidacją grobu Zarządca cmentarza sporządza protokół.

§ 23.

Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu takie jak:

- ceremonie pogrzebu,

- ekshumacje,

- kopanie grobów,

- wykonywanie pieczar,

- stawianie pomników, wymagają uzyskania pozwolenia Zarządcy cmentarza.

§ 24.

Na terenie cmentarza zabrania się:

- wprowadzania zwierząt,

- uprawiania żebractwa,

- spożywania alkoholu i palenia papierosów,

- jazdy wszelkimi pojazdami (w tym jednośladowymi, deskorolkami i innym sprzętem sportowym), za wyjątkiem pojazdów obsługujących cmentarz i ceremonie pogrzebowe, na które wydaje zezwolenie Zarządca cmentarza,

- wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,

- budowania kwietników przy grobach,

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia,

- niszczenia elementów wystroju, elementów małej architektury,

- ustawiania wokół grobu ławek, ogrodzeń utrudniających komunikację i ruch pieszych,

- prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,

- wstępu osobom nietrzeźwym.

§ 25.

Zabrania się na terenie cmentarza i w jego bezpośrednim sąsiedztwie mycia samochodów, urządzeń,

narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia prac budowlanych, kamieniarskich oraz pogrzebowych.

§ 26.

Skargi na Zarządcę należy kierować do Wójta Gminy Sorkwity.

§ 27.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy

z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.  Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.)